Algemene leveringsvoorwaarden Dynamic Attendants

Artikel 1 Toepassingsgebied

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Dynamic Attendants partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dynamic Attendants, voor de uitvoering waarvan door Dynamic Attendants derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Dynamic Attendants uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Dynamic Attendants en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Dynamic Attendants niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dynamic Attendants in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

 1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Dynamic Attendants eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Dynamic Attendants. De verplichtingen van Dynamic Attendants gaan nooit verder dan door Dynamic Attendants schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle schriftelijke aanbiedingen van Dynamic Attendants zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Dynamic Attendants gerechtigd het aanbod te wijzigingen.
 2. Het aanbod is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Dynamic Attendants mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
 3. Een overeenkomst komt pas tot stand indien Opdrachtgever en Dynamic Attendants de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “de opdrachtbevestiging”
 4. Dynamic Attendants kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Dynamic Attendants daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dynamic Attendants anders aangeeft.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dynamic Attendants niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 8. Dynamic Attendants is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien de tarieven stijgen tussen het tijdstip van aanbod en de levering van de goederen of diensten.

Artikel 4 Medewerking door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal Dynamic Attendants steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Dynamic Attendants verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Dynamic Attendants bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

 1. Dynamic Attendants neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. 
 2. Dynamic Attendants zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van Opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Dynamic Attendants bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dynamic Attendants het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien door Dynamic Attendants of door Dynamic Attendants ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6 Wijzigingen, meerwerk en annuleringen

 1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Dynamic Attendants in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
 2. Deze extra werkzaamheden zullen door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Dynamic Attendants.
 3. Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
 4. Indien naar het oordeel van Dynamic Attendants een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen, is Dynamic Attendants bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.
 5. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst in ieder geval kosteloos schriftelijk op te zeggen (d.w.z. opzeggen) veertien dagen voor de afgesproken deadline/ werkzaamheden.
 6. Opdrachtgever/Cursusdeelnemer is 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd indien de annulering – door welke oorzaak dan ook – plaatsvindt bij minimaal 7 dagen voor de afgesproken cursusdatum/-periode en 100% van het overeengekomen honorarium als deze daarna/later plaatsvindt (d.w.z. er wordt een periode van minder dan 7 dagen in acht genomen).
 7. Cursusdeelnemers kunnen door anderen worden vervangen indien Opdrachtgever dit schriftelijk vóór aanvang van de cursus aan Dynamic Attendants heeft gemeld.
 8. Opdrachtgever is 25% van het overeengekomen honorarium verschuldigd indien de annulering voor werkzaamheden -door welke oorzaak dan ook- plaatsvindt bij minimaal 7 dagen voor de afgesproken werkzaamheden en 50% van het overeengekomen honorarium als deze daarna/later plaatsvindt (d.w.z. er wordt een periode van minder dan 7 dagen in acht genomen). Indien de annulering korter is dan 48 uur is 100% van het overeengekomen honorarium verschuldigd.
 9. Opdrachtgever aanvaardt dat alle gemaakte kosten vooraf aan de annulering zoals boekingen van hotels, reserveringen van catering of andere zaken voor kosten zijn van de opdrachtgever ongeacht het tijdstip van annuleren.

Artikel 7 Honorarium, reizen en verblijf

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.
 2. Beide tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten.
 3. Positioneringsreizen zijn standaard in economy class, maar alle (vlieg)reizen van meer dan 8 uur (b.v. van luchthaven naar luchthaven) gaan via business class.
 4. Accommodatie (hotel) wordt standaard door de klant geregeld, met een minimum van 3 sterren. Als de geboekte accommodatie zo slecht is dat onze dynamic Attendant daar geen goede nachtrust kan krijgen, zullen we een nieuwe accommodatie voor hem/haar boeken en de kosten doorberekenen aan de klant.

Artikel 8 Verbod werving personeel van Dynamic Attendants

 1. Partijen kunnen bij het sluiten van de overeenkomst een uurtarief of een vast honorarium overeenkomen.
 2. Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten.
 3. Positioneringsreizen zijn standaard in economy class, maar alle (vlieg)reizen van meer dan 8 uur (b.v. van luchthaven naar luchthaven) gaan via business class.
 4. Accommodatie (hotel) wordt standaard door de klant geregeld, met een minimum van 3 sterren. Als de geboekte accommodatie zo slecht is dat onze dynamische begeleider daar geen goede nachtrust kan krijgen, zullen we een nieuwe accommodatie voor hem/haar boeken en de kosten doorberekenen aan de klant.

Artikel 9 Prijs en betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Dynamic Attendants aan te wijzen bankrekening.
 2. Opdrachtgever dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 3. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim Dynamic Attendants is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 25% over de eerste € 15.000,00 en 15% over de rest van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
 4. Heeft Opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Dynamic Attendants dan geeft Opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien Opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.
 5. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 6. De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken primair ter voldoening van de verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten, en in de tweede plaats ter voldoening van de langst openstaande facturen, ook al vermeldt Opdrachtgever dat de uitkering betrekking heeft op andere vorderingen van Dynamic Attendants.
 7. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

Artikel 10 Termijnen

 1. Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van ‑ of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Dynamic Attendants schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Dynamic Attendants ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 11 Overmacht

 • Bij overmacht worden de leverings‑ en andere verplichtingen van Dynamic Attendants opgeschort. In dat geval is Dynamic Attendants verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Dynamic Attendants zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dynamic Attendants kan worden gevergd.
 • Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs‑, verkeers‑ en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Dynamic Attendants bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Dynamic Attendants gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Dynamic Attendants beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.  
 2. De totale aansprakelijk van Dynamic Attendants wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 3. Bij opdrachten met een duur langer dan 6 maanden is de vergoeding beperkt tot een maximum over de voorgaande 6 maanden.
 4. De aansprakelijkheid van Dynamic Attendants wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Dynamic Attendants onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Dynamic Attendants ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
 5. Dynamic Attendants is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Dynamic Attendants, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. 
 6. Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op Dynamic Attendants geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens Opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
 7. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Dynamic Attendants niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.
 8. Deelname aan een cursus, training en/of instructie geschiedt geheel op eigen risico van Opdrachtgever en/of deelnemer. Dynamic Attendants is nimmer aansprakelijk voor de schade die Opdrachtgever en/of deelnemer lijdt/zal lijden als resultaat van deelname aan de cursus, training of instructie in kwestie.
 9. Dynamic Attendants is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan zaken van Opdrachtgever en/of derden partijen die zich in de buurt of op het perceel bevinden waar de training, instructie of cursus wordt gegeven.
 10. Dynamic Attendants is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade, indirecte schade en/of gederfd inkomen, ongeacht de oorzaak.
 11. Opdrachtgever vrijwaart Dynamic Attendants voor aanspraken van derden, in het bijzonder van deelnemers die schade lijden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 12. Indien Dynamic Attendants medewerkers detacheert bij Opdrachtgever, is Dynamic Attendants hiervoor niet aansprakelijk schade als gevolg van instructies, aanwijzingen, adviezen of opdrachten die deze medewerker(s) verstrekt/verstrekken.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. Dynamic Attendants behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, zoals de gedane aanbiedingen, de geleverde ontwerpen, adviezen, cursusmateriaal, afbeeldingen, tekeningen, modellen en software.
 2. Dynamic Attendants heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000, – verschuldigd.

Artikel 14 Beëindiging

 1. Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dynamic Attendants partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Dynamic Attendants is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Dynamic Attendants het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door Opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van Opdrachtgever.
 4. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 16 Slotbepaling

 1. Dynamic Attendants is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
 2. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dynamic Attendants.

Artikel 17 Definities

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande definities met een hoofdletter de volgende betekenissen:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Dynamic Attendants heeft opdracht gegeven werkzaamheden te verrichten.
 2. Dynamic Attendants: in de handel register van de Kamer van Koophandel opgenomen onder nummer 70658447.
 3. Partij: Opdrachtgever of Opdrachtnemer afzonderlijk.
 4. Partijen: opdrachtgever of opdrachtnemer gezamenlijk.
Share This